• Team Baadjou

Team Baadjou

Marc Baadjou - Chiel Laumen - Lei Baadjou - Mike Sauer - Jake Gilroy - Cas de Lang vormen samen Team Baadjou; Ieder met z'n eigen specialiteiten en karakter eigenschappen.
Wie doet wat?