• Team Baadjou

Team Baadjou

Marc Baadjou - Sasj Lamberty - Chiel Laumen - Lei Baadjou vormen samen Team Baadjou; Ieder met z'n eigen specialiteiten en karakter eigenschappen.
Wie doet wat?